Ssentiële Dienstverlening;
Good Governance en Leiderschapsontwikkeling.

Judith Gunneweg - Ssentia Ontwikkeling
Voor elke onderneming is de dynamiek tussen bestuur en toezicht van cruciaal belang. Er zit soms spanning tussen afhankelijkheid en vertrouwen, soms is sprake van interpretatieverschil over taak – en rolopvatting en verschillen percepties over het belang van een goede samenstelling van de toezichthouders. Samenwerking tussen toezichthouders en directie is dus van cruciaal belang. Ongeacht of sprake is van een one – of two – tier board zal de constante wisselwerking tussen de directeur, bestuurder of toezichthouder beïnvloedt worden door maatschappelijke, ecologische, economische en digitale transities. Goed leiderschap stopt en eindigt dus niet bij de directie. Good governance in samenhang met leiderschapsontwikkeling (horizontaal en verticaal) heeft een directe correlatie met de prestaties van het bedrijf, de loyaliteit van betrokkenen en hun bijdrage aan shared value voor stakeholders. Ook beïnvloedt het de mate waarin medewerkers op een positieve manier worden geïnspireerd, gemotiveerd en meegenomen in het realiseren van bedrijfsdoelstellingen. Zo zullen zij meer gericht hun energie inzetten op eigen ontwikkeling ten behoeve van zichzelf en de organisatie. Medewerkers voelen zich daardoor direct vitaler, meer betrokken en hun gevoel van zingeving groeit. Kortom: horizontale en verticale verbinding vanuit eenduidige synchroniciteit. Ssentia Ontwikkeling ondersteunt toezichthouders en directie(s) bij de optimalisering van good governance en bij de ontwikkeling van leiderschap. Hierbij kijken we bijvoorbeeld naar de samenstelling en complementariteit van het toezicht, de samenwerking tussen toezicht en directie, internalisering van de Code bij alle betrokkenen, rol – en taakopvatting van betrokkenen, reflectief en evaluatief vermogen en tot slot: leiderschapsontwikkeling en het opzetten van MD trajecten, Academies etc.

Masterclass: Leiderschap met impact

Elke Masterclass duurt een volle dag (09:00 – 17:30). Na een eerste welkom volgt de bijdrage van een key-note speaker die een actueel thema belicht vanuit zijn/haar eigen praktijk. Daarna gaan deelnemers in kleine teams aan de slag met een concrete casus van een organisatie. Meestal zijn er cases van 4 organisaties aanwezig; deelnemers kunnen intekenen op de combinatie thema en organisatie. Tijdens de lunch bespreekt het team alle (aanvullende) vragen over de case met de directeur van de desbetreffende organisatie. Het team gaat vervolgens aan de slag om alle dilemma’s, thema’s en ideeën voor mogelijke oplosrichtingen voor de case te bedenken. Er wordt o.a. stilgestaan bij wie of welke organisatie(s) de desbetreffende organisatie zou kunnen inspirerend o.b.v. best practice. We gebruiken diverse methoden zoals bv. scenarioplanning en theorieën van O. Scharmer. Aan het eind van de middag presenteert elk team de case aan een panel van experts. Hierbij zijn de directeuren van de desbetreffende deelnemende organisaties.


Masterclass: Leiderschap met impact